แบบประเมิน

🙂ความสุขของคนไทย

คำถาม 15 ข้อ ต่อไปนี้จะเป็นคำถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน