แบบประเมินความเครียด

ส่วนที่1: ข้อมูลทั่วไป

1.
เพศ
2.
อายุ
3.
จังหวัด

ส่วนที่2: คำถาม

ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่างเช่น รายได้ที่ไม่พอเพียง หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วยเป็นต้น ความเครียดมีทั้งประโยชน์ และโทษหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้ ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้ตรงกับความรู้สึกของท่าน

1.
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
2.
มีสมาธิน้อยลง
3.
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ
4.
รู้สึกเบื่อ เซ็ง
5.
ไม่อยากพบปะผู้คน
แบบประเมินโดย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
และขอขอบคุณ นายแพทย์เจษฎา ทองเถาว์